Adatkezelési tájékoztató

2021.10.05.

Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat! A Krasznai Gábor e.v. védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait.

A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

Cégnév: Krasznai Gábor E.V

Székhely: 7200 Dombóvár, Ady Endre utca 10. 4. em. 7.

Nyilvántartási szám: 51862983

Adószám: 68519096-2-37

E-mail: krasznai.gabor@socialpro.hu

Telefon: +36 20 418 8252

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

által a https://issuu.com/szuperajanlat, Facebook, Instagram, Google weboldalon keresztül nyújtott hirdetési szolgáltatás igénybevevői, továbbá a https://www.socialpro.hu/ weboldalon keresztül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatosan ajánlatot kérő, valamint hírlevelünkre feliratkozó személyek, illetve a Szolgáltató által szervezett nyereményjátékra jelentkező személyek (a továbbiakban együttesen mint: „Érintett”) által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon Érintettinkkel kapcsolatos személyes adatokat, akik cégünkkel a honlapunkon vagy más csatornákon kapcsolatba kerülnek.

I. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal... linken. A lista nem teljes, amennyiben továbbiinformációra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

II. Egyéb fogalmak

Weboldal

A https://www.socialpro.hu/ domain alatt elérhető weboldal melyen keresztül a Érintettek információt szerezhetnek a Szolgáltatóról, továbbá annak szolgáltatásáról illetve amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek és ajánlatot kérhetnek a Szolgáltatótól

Hirdetési Weboldal

A https://issuu.com/szuperajanlatdomain alatt elérhető weboldal, melyen keresztül a Szolgáltató publikálja a megbízói hirdetéseit tartalmazó „Szuper Ajánlat” elnevezésű online hirdetési magazint

Szolgáltatás

Jelenti a Szolgáltató Weboldalon közzétett szolgáltatásait, valamint a Hirdetési Weboldalon publikált Szuper Ajánlat magazinban a Szolgáltató megbízóinak hirdetési felület biztosítását

III. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

Az Érintett személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Weboldalon történő böngészés
 • Szerződéses kapcsolattartás
 • Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés
 • Fizetés, számlázás
 • Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés
 • Nyereményjáték szervezése
 • Hírlevél feliratkozás
 • A Weboldalon található sütik elhelyezése
 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból aÉrintetti Weboldal illetve a Weboldallátogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

IV. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

IV.1. Böngészés

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett IP címe

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal, valamint a Hirdetési Weboldal biztonsága

Jogos érdek

A Weboldal és a Hirdetési Weboldal biztonságos működése

Az utolsó látogatástól számított 30 nap

A Weboldalt és a Hirdetési Weboldalt az Érintett szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal, illetve a Hirdetési Weboldal használatának megkezdésekor a Érintett egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal vagy a Hirdetési Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha az Érintett megadja a címét. Ez a cím az Érintett internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt vagy a Hirdetési Weboldal. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Érintett a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal vagy a Hirdetési Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és Érintett közötti, a Weboldal, illetve a Hirdetési Weboldal megnyitásakor létrejövő - kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el az Érintett IP címét.

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal, valamint a Hirdetési Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal vagy a Hirdetési Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal és a Hirdetési Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal vagy a Hirdetési Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről az Érintett valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

IV.2. Szerződéses kapcsolattartás

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve e-mail címe

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése az Érintettel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Az Érintett vagy az általa által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Az Érintett vagy az általa által kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Amennyiben a Szolgáltató és az Érintett között valamely Szolgáltatással összefüggésben szerződéses kapcsolat jött létre, úgy a létrejött szerződésben feltüntetésre kerülnek az Érintett vagy az általa kapcsolattartásra megjelölt személy – fentebb részletezett – személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja ezekben az esetekben a Szolgáltató jogos érdeke, a célja pedig a szerződéses viszony során esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan információ, tájékoztatás nyújtása, illetve egyéb közlések eljuttatása az Érintett felé. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személytől az adatainak a Szolgáltató részére történő megadásához való hozzájárulás beszerzése az Érintett feladata és felelőssége.

IV.3. Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az Érintett vagy jogi személy megbízó a Szolgáltatónak a Hirdetési Weboldalon publikált Szuper Ajánlat magazinban történő hirdetési szolgáltatását veszi igénybe és a közzétett hirdetésben kapcsolattartó személyek adatait is meg kívánja jeleníteni, úgy az alábbi adatok kezelésére kerülhet sor.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vagy a Szolgáltató megbízója által kijelölt személy vezeték- és keresztneve

A megbízás teljesítése

Szerződés teljesítése

A megbízás teljesítésének, azaz a hirdetési időszak végéig

Az Érintett vagy a Szolgáltató megbízója által kijelölt személy e-mail címe

A megbízás teljesítése

Szerződés teljesítése

A megbízás teljesítésének, azaz a hirdetési időszak végéig

Amennyiben a Szolgáltató megbízója nem az Érintett, hanem harmadik személy adatait adja meg, úgy tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személytől az adatainak a Szolgáltató részére történő megadásához való hozzájárulás beszerzése az ő feladata és felelőssége.

IV.4. Fizetés, számlázás

IV.4.1. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve

A számlázással kapcsolatosan az Érintettel való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A szerződéses jogviszony megszűnését követő napig

Az Érintett által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan az Érintettel való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A szerződéses jogviszony megszűnését követő napig

A Szolgáltató a Szolgáltatást természetes személyek és jogi személyek részére egyaránt nyújtja. Amennyiben az Érintett az ellenértékről szóló számlát valamilyen jogi személy nevére kéri, úgy a fenti személyes adatok megadása szükséges.

A Szolgáltató az Érintett által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címét személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja az Érintett figyelmét, hogy a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevének megadásához, valamint amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy ennek megadásához a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése az Érintett feladata.

IV.4.2. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vezeték és keresztneve

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Érintett lakcíme / számlázási címe

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Érintett adóazonosító jele

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Érintett e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan az Érintettel / Címzettel való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A számla kiküldéséig

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

IV.5. Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés

Az Érintettek részére történő információ nyújtása érdekében a Szolgáltató telefonon, illetve e-mailen keresztül is segítséget nyújt az Érintettek részére.

IV.5.1. E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben az Érintett a Szolgáltatót a krasznai.gabor@socialpro.hu e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vezeték- és keresztneve

Az Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

A megkeresés megoldását követő napig

Az Érintett e-mail címe

Az Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

A megkeresés megoldását követő napig.

IV.5.2. Telefonos megkeresés esetén:

Amennyiben az Érintett telefonon, a +36 20 418 8252 telefonszámon keresi meg a Szolgáltatót vagy amennyiben a Szolgáltató visszahívja az Érintettet, akkor a telefonbeszélgetés elején felhívjuk az Érintett figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vezeték és keresztneve

Az Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

A megkeresés megoldását követő napig.

Az Érintett telefonszáma

Az Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

A megkeresés megoldását követő napig.

Kérjük, hogy bármilyen úton is keres meg bennünket, amennyiben kifejezetten nem kérjük, a fentieken túlmenően semmilyen további adatot ne hozzon tudomásunkra. Amennyiben kérésünk ellenére mégis további személyes adatot hozna tudomásunkra, úgy azt véglegesen és helyreállíthatatlanul töröljük, továbbá az ilyen módon tudomásunkra hozott adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

IV.5.3. Kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés a Weboldalon keresztül

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vezeték- és keresztneve

Az Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése, ajánlat küldése

Szerződés teljesítése

A megkeresés megoldását követő napig, ajánlatkérés esetén at ajánlat kiküldésétől számított 30 napig, amennyiben az ajánlat alapján szerződéses jogviszony jön létre, úgy a szerződés megszűnésétől számított 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Az Érintett e-mail címe

Az Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése, ajánlat küldése

Szerződés teljesítése

A megkeresés megoldását követő napig, ajánlatkérés esetén at ajánlat kiküldésétől számított 30 napig, amennyiben az ajánlat alapján szerződéses jogviszony jön létre, úgy a szerződés megszűnésétől számított 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Az Érintett telefonszáma

Az Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése, ajánlat küldése

Szerződés teljesítése

A megkeresés megoldását követő napig, ajánlatkérés esetén at ajánlat kiküldésétől számított 30 napig, amennyiben az ajánlat alapján szerződéses jogviszony jön létre, úgy a szerződés megszűnésétől számított 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

A kapcsolatfelvétel, illetve ajánlatkérés megkönnyítése és gyorsítása érdekében a Szolgáltató a Weboldalon kapcsolatfelvételi űrlapot helyezett el. Tekintettel arra, hogy az űrlap üzenet részében nem tudjuk korlátozni az egyes érintettek által részünkre megküldött személyes adatokat, ezért kérjük, hogy csak a legszükségesebb adatokat és információkat ossza meg velünk akkor, amikor kapcsolatba kíván lépi velünk, így az üzenetben semmi esetre se osszon meg társaságunkkal semmilyen személyes információt.

IV.6. Nyereményjáték szervezése

A Szolgáltató a Weboldalon, a Hirdetési Weboldalon vagy egyéb, az Érintettel közölt helyen időről-időre nyereményjátékot szervezhet. Amennyiben az Érintett a nyereményjátékban részt kíván venni, úgy az alábbi adatok megadására lehet szükség

IV.6.1. Nyereményjátékban való részvétel

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vezeték és keresztneve

Az Érintett azonosítása, részvétel nyereményjátékban

Szerződés teljesítése

A nyeremény sorsolását követő 30. napig

Az Érintett e-mail címe

Az Érintett azonosítása, részvétel nyereményjátékban

Szerződés teljesítése

A nyeremény sorsolását követő 30. napig

IV.6.1. Nyereményjátékban való részvétel

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vezeték és keresztneve

Az Érintett azonosítása és értesítése nyertességről

Szerződés teljesítése

A nyeremény elküldését / átvételét követő 30. napig

Az Érintett e-mail címe

Az Érintett azonosítása és értesítése nyertességről

Szerződés teljesítése

A nyeremény elküldését / átvételét követő 30. napig

Az Érintett lakcíme / postázási címe

A nyeremény eljuttatása az Érintett részére

Szerződés teljesítése

A nyeremény elküldését / átvételét követő 30. napig

IV.7. Hírlevél feliratkozás

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Érintett e-mail címe

Tájékoztató és ismertterjesztő üzenetek küldése az Érintett részére, tájékoztatás kedvezményekről vagy a Szolgáltatást érintő fontos információról

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján (melyet az erről szóló tájékoztatás melletti jelölőnégyzet kipipálásával adhat meg) az Érintett e-mail címét kezeli addig, amíg a Érintett a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató VI. pontjában írtakat.

V. Mi az a cookie, és miért használjuk?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Érintett be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a Érintett állított be magának a Weboldalon.

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

A Szolgáltató ezeket a sütiket használja a Weboldalon:

Süti neve

Süti típusa

Süti funkciója

Tárolódás időtartama

_fbp

remarketing

Ezt a sütit a Facebook állítja be, hogy később a Weboldal meglátogatói részére a Facebookon hirdetéseket osszon meg.

2 hónap

fr

remarketing

Ezt a sütit szintén a Facebook állítja be, hogy a Érintett számára releváns reklámokat mutasson, illetve mérje a reklámok hatékonyságát.

2 hónap

_go

analitikai

Ezt a sütit a Google Analytics telepíti. A süti célja, hogy adatot gyűjtsön a Weboldal használatáról, az azon töltött időről, melyekből statisztikát készít. A süti anonimizálja az Érintettt, egy számot rendel hozzá és egyéb adatot nem tárol, így nem lehet következtetni a kinyert adatokból a Érintett személyére

2 év

_gld

analitikai

Ezt a sütit a Google Analytics telepíti. Ez a süti adatot gyűjt arról, hogy a Érintett hogyan használja a Weboldalt és a Weboldal működésének állapotát vizsgálja. A süti elemzi a látogatók számát, azt, hogy honnan érkeztek a Weboldalra és anonym módon azt, hogy a Weboldalon belül miket néztek meg.

1 nap

_got_gtog_UA_161477474_1

analitikai

Ezt a sütit a Google alkalmazza, hogy az egyes felhasználókat megkülönböztesse egymástól.

1 perc

VI. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz az Érintett hozzájárulása, úgy az Érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A Böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a krasznai.gabor@socialpro.hu e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

VII. Milyen külső szolgáltatók közösségi bővítményeivel találkozhat a Hirdetési Weboldalon?

A Hirdetési Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Hirdetési Weboldalon a következő közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook, Instagram

Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak az adott közösségi oldal általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linkeken érhetőek el:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720

VIII. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

Minden személyes adatot elektronikusan, megbízható, védelemmel ellátott szervereken tárolunk.

A Szolgáltató a telefonon érkezett megrendelések esetén az adatokat papír alapon kezeli.

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintettet, hogy amennyiben a Érintett a megrendelést a Weboldalon keresztül adja le, úgy az adatokat elektronikus úton kezeli. A Weboldal működését biztosító tárhelyet külső szolgáltató biztosítja a Szolgáltató részére, így a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok külső szolgáltató által biztosított szervereken tárolódnak.

A tárhely szolgáltatója:

 • Cégnév: Amazon Web Services, Inc. EMEA SARL
 • Székhely: 5 ruePlaetis, L-2338 Luxemburg
 • e-mail cím: EU-privacy-DSR@amazon.com
 • képviseli: Eva Gehlin és Barbara Scarafia igazgatók
 • Szerverközpont: Frankfurt

(a továbbiakban: „AWS”)

Az AWS több szinten gondoskodik az adatok védelméről, így fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, végezetül környezeti szinten az adatközpontok helyszínének kiválasztásával, mivel adatközpontjait olyan helyeken hozza létre, ahol az nincs kitéve a természet viszontagságainak, például szeizmikus aktivitásnak. Az AWS védelmi megoldásairól további információ elérhető a https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/ címen.

Az AWS adatkezelési tájékoztatója itt érhető el https://aws.amazon.com/privacy/

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

IX. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy a krasznai.gabor@socialpro.hu e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:

a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.

b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

X. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

X.1. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben az Érintett számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Adószám: 13421739-2-41
 • E-mail: info@szamlazz.hu
 • Képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető

(a továbbiakban: „KBOSS”)

A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.

X.2. Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató az általa kiállított számlákat, mely a Érintett személyes adatait tartalmazhatja, könyvelője részére továbbítja. A Szolgáltató könyvelőjének elérhetőségei:

 • Cégnév: Acounto OÜ
 • Székhely: Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5-11, 11415 Tallinn, ÉSZTORSZÁG Magyarországi telephely: 7622 Pécs, Siklósi út 4/a

A könyvelő alvállalkozója:

 • Cégnév: Gyurics Consulting Kft
 • Székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 13
 • Cégjegyzékszám: 02-09-081095
 • Adószám: 24993465-2-02
 • Képviseli: Gyurics Tamás ügyvezető önállóan
 • E-mail cím: hello@acounto.com

X.3. Hírlevél, illetve rendszerüzenetek küldésével kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben az Érintett feliratkozott hírlevelünkre, az e-mail címét adatfeldolgozó partnerünk részére továbbítjuk. Ilyen adatfeldolgozónak minősül a MailerLite nevű e-mailküldő szolgáltató, akiken keresztül a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzeneteinket, eDM-jeink, hírleveleink kiküldését bonyolítjuk.

A MailerLite az e-mail címet a feladata teljesítésén kívüli célra nem használhatja fel, illetve önálló döntést a személyes adatokkal kapcsolatban nem hozhat.

A MailerLite elérhetőségei:

 • Cégnév: UAB "MailerLite"
 • Székhely: JonoBasanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilniusz, Litvánia
 • Nyilvántartási szám: 302942057
 • Adószám: LT100007448516
 • Képviseli: IgnaasRubezius igazgató
 • E-mail: info@mailerlite.com
 • Telefon: +370 698 80829

(a továbbiakban: “MailerLite”)


Az MailerLite adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

X.4. A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben a Szolgáltató megbízója a IV.3. pont szerint a hirdetésben saját maga vagy harmadik személy, mint Érintett személyes adatait is közzé kívánja teni, úgy a Szolgáltató tájékoztatja, hogy az adatok továbbításra kerülnek a Hirdetési Weboldal üzemeltetője üzemeltetőjével, mint a Szuper Ajánlat magazint megjelentető külső szolgáltató részére, akinek elérhetőségei az alábbiak:

 • § Cégnév: Issuu Inc
 • § Székhely: 131 LyttonAve, Palo Alto, CA 94301, Amerikai Egyesült Államok
 • § Európai képviselő: IssuuApS (címe: Gasvaerksvej 16, DK 1656, Koppenhága, Dánia)
 • § Nyilvántartási szám: 27274
 • § Képviseli: Joseph A. Hyrkin igazgató
 • E-mail: privacy@issuu.com

(a továbbiakban: “Issuu”)

Az Issuu adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://issuu.com/legal/privacy

X.5. A nyeremények elküldésével kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a nyeremények kiküldésére az egyetemes postai szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe:

 • Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-042463
 • Adószám: 10901232-2-44
 • Képviseli: Schamschula György igazgatósági tag önállóan
 • E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
 • Telefon: +36 1 767 8282

(a továbbiakban: “Magyar Posta”)

A Magyar Posta adatkezelésével kapcsolatos információk itt érhetők el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

XI. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra vagy jogszabály alapján az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek, kivéve amikor ezt a hatósági kötelezés vagy jogszabály nem teszi lehetővé.

XII. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

XIII. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Érintetteket is tájékoztatjuk róla.

XIV. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

XV. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és az Érintettet is értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

XVI. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keressen minket a krasznai.gabor@socialpro.hu e-mail címen vagy levélben a 7200 Dombóvár, Ady Endre utca 10. 4. em. 7. alatti címen.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Érintett jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

.